2 października 2018

Zarządzenie Nr 88/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 października 2018 roku

w sprawie powołania Komisji  do badania i  oceny ofert w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego w 2018 roku

Na podstawie art. 51 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996 z późn. zm.) oraz  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do badania i oceny ofert złożonych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na zorganizowanie warsztatów, konferencji w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego w 2018 roku w obszarach tematycznych:

 1. Wspomagająca rola „cyfrowej szkoły” w nauczaniu i uczeniu się.
 2. Praca z zespołem klasowym ogólnodostępnym, w którym są uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera.
 3. Wspieranie i rozwój kariery edukacyjno-zawodowej uczniów, z uwzględnieniem kształcenia ich samodzielności, kreatywności i innowacyjności.

w następującym składzie:

 • Romuald Mazur – przewodniczący Komisji Zastępca Dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów w Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 • Małgorzata Palanis – członek Komisji, starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów w Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 • Dorota Lidia Kuskowska – członek Komisji, wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 • Halina Popławska – członek Komisji, główna księgowa w Wydziale Finansowo-Księgowym w Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 • Joanna Strankowska – sekretarz Komisji, specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. 1. Komisja rozpoczyna pracę w dniu 5 października 2018 r. godz. 1330.

 1. Komisja pracuje w oparciu o „Procedurę określającą zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” stanowiącą Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18  września 2017 r.
 2. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą podpisania umowy z wybranym wykonawcą zamówienia lub z dniem podjęcia decyzji o unieważnieniu postępowania.

§ 3. 1. Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. otwarcie ofert,
 2. sprawdzenie kompletności ofert,
 3. ocena ofert spełniających wymogi formalne i wskazanie oferty najkorzystniejszej w celu wyłonienia wykonawcy zadań określonych w 1 lub zaproponowanie unieważnienia postępowania,
 4. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania i przedłożenie do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.
 5. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią oświadczeń lub dokumentów złożonych przez wykonawców zobowiązani są do złożenia pisemnych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 4. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Komisja dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.