2 listopada 2017

Zarządzenie Nr 87/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie procedury postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do użytku służbowego „Procedurę postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 80/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 października 2013 r.  w sprawie procedury postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 3.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Jadwiga Mariola Szczypiń

Załączniki