26 października 2017

Zarządzenie Nr 86/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowywania, nowelizowania oraz monitorowania stosowania wewnętrznych procedur wykonywania zadań w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowywania, nowelizowania oraz monitorowania stosowania wewnętrznych procedur wykonywania zadań w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

 1. Przewodniczący – Monika Rękawek – główny specjalista w Zespole Obsługi Prawnej;
 2. Członkowie:
  • Jolanta Jurgiel – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji,
  • Andrzej Korolczuk – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych,
  • Grażyna Czyżewska – starszy wizytator w Wydziale Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Kształcenia Specjalnego,
  • Tadeusz Mosiek – wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu zaproszone przez Przewodniczącego, w uzgodnieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

 1. opracowywanie projektów wewnętrznych procedur wykonywania zadań;
 2. monitorowanie stosowania procedur oraz ich zgodności z przepisami prawa;
 3. inicjowanie oraz przygotowywanie propozycji zmian procedur.

§ 4.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.