24 października 2017

Zarządzenie Nr 85/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 października 2017 roku

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko starszego specjalisty do spraw obronnych w wymiarze ½ etatu w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1889) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na stanowisko starszego specjalisty do spraw obronnych w wymiarze ½ etatu w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

 1. Bożena Dzitkowska
  Wicekurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
 2. Jolanta Jurgiel
  dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 3. Bożena Biełous
  specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 4. Grzegorz Jaworowski
  główny specjalista do spraw informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji, w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§2

Do zadań Komisji należy:

 1. dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy  kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
 2. przeprowadzenie w dniu 24 października 2017 r. testu wiedzy ze znajomości ustaw:
  o powszechnym obowiązku obrony RP, o zarządzaniu kryzysowym, o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz  prawa oświatowego,
 3. przeprowadzenie w dniu 24  października 2017 r. rozmowy kwalifikacyjnej z  kandydatami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydata  do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5

Traci moc Zarządzenie Nr 84/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 października 2017 r.