9 grudnia 2022

Zarządzenie nr 85/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 85/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego
organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie:

  1. art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
  2. § 4 porozumienia z dnia 29 września 2022 r. zawartego pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty i Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie organizacji w/w Konkursu;
  3. § 5 Regulaminu II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się w roku szkolnym 2022/2023 Wojewódzką Komisję II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego w następującym składzie:

  1. Barbara Usarz – przewodnicząca komisji – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  2. Agnieszka Anna Iwanicka – wiceprzewodniczący komisji – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  3. Olga Granacka – członek komisji – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  4. Agnieszka Postołowicz – członek komisji – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. Zadania Komisji i tryb jej pracy określa Regulamin Konkursu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.