9 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 85/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw dokonania oceny działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Prolegis” Elżbieta Linowska

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018  r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw dokonania oceny działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Prolegis” Elżbieta Linowska w składzie:

  1. Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu,
  2. Małgorzata Lipińska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu,
  3. Mariola Toczydłowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego – członek Zespołu,
  4. Grażyna Łaniewska, nauczyciel dyplomowany posiadający udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie doskonalenia nauczycieli – członek Zespołu.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny spełniania przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Prolegis” Elżbieta Linowska warunków wymaganych do przyznania wstępnej akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli.

§ 3. Zespół akredytacyjny pracuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.