12 października 2017

Zarządzenie Nr 83/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 października 2017 roku

w sprawie powołania Komisji  do badania i  oceny ofert w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli  województwa podlaskiego w 2017 roku

Na podstawie art. 51 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo  Oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.) oraz  art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję do badania i oceny ofert złożonych na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na zorganizowanie warsztatów, konferencji w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego w 2017 roku w obszarach tematycznych:

 1. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych – warsztaty kaskadowe dla nauczycieli i dyrektorów szkół.
 2. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych – konferencja dla nauczycieli i dyrektorów szkół.
 3. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły – konferencja dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

w następującym składzie:

 1. Romuald Mazur – przewodniczący Komisji Zastępca Dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów w Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 2. Małgorzata Palanis – członek Komisji, starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów w Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 3. Andrzej Korolczuk – członek Komisji, starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 4. Dariusz Piotr Wojciuk – członek Komisji, inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym w Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 5. Sabina Dąbrowska – sekretarz Komisji, specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2.

 1. Komisja rozpoczyna pracę w dniu 11 października 2017r. godz.900.
 2. Komisja pracuje w oparciu o „Procedurę określającą zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty30 000 euro” stanowiącą Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18  września 2017 r.
 3. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą podpisania umowy z wybranym wykonawcą zamówienia lub z dniem podjęcia decyzji o unieważnieniu postępowania.

§ 3.

 1. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  1. otwarcie ofert,
  2. sprawdzenie kompletności ofert,
  3. ocena ofert spełniających wymogi formalne i wskazanie oferty najkorzystniejszej w celu wyłonienia wykonawcy zadań określonych w 1 lub zaproponowanie unieważnienia postępowania,
  4. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania i przedłożenie do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.
 2. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią oświadczeń lub dokumentów złożonych przez wykonawców zobowiązani są do złożenia pisemnych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 4.

W przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Komisja dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do wiadomości:
1) Przewodniczący Komisji
2) Członkowie Komisji