23 listopada 2020

Zarządzenie Nr 82/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 118 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692), zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Akredytacyjny w składzie:

  1. Pan Eugeniusz Mróczyński, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty -przewodniczący Zespołu;

  2. Pani Małgorzata Lipińska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu;

  3. Pani Elżbieta Dudkiewicz, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku członek Zespołu;

  4. Pan Józef Jacek Hordejuk, przedstawiciel organizacji pracodawców członek Zespołu.

§ 2

Zadaniem powołanego Zespołu Akredytacyjnego jest dokonanie oceny spełniania przez placówkę o nazwie: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku warunków wymaganych do przyznania akredytacji w zakresie następującej formy kursowej: Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości.

§ 3

Zespół Akredytacyjny pracuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.