17 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 8/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr 8/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na stanowisko referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

  1. Jolanta Jurgiel – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodnicząca Komisji,
  2. Anna Sidorowicz – zastępca dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  3. Bożena Biełous – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  4. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista do spraw informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji, w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

 

§ 2

Do zadań Komisji należy:

  1. dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki i kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
  2. przeprowadzenie w dniu 20 stycznia 2020 r. testu wiedzy ze znajomości ustawy o służbie cywilnej, przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego i dokonanie jego sprawdzenia,
  3. przeprowadzenie w dniu 20 stycznia 2020 rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami i kandydatami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

 

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi  do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty propozycję zatrudnienia kandydatki lub kandydata.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.