3 listopada 2022

ZARZĄDZENIE NR 78/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 2 listopada 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR  78/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 2 listopada 2022 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e oraz ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz.1691) w związku z  § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 10/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Kuratorium Oświaty w Białymstoku § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Komisję do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w składzie:

1)      Justyna Kapuścińska – inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji – przewodniczący Komisji,
2)      Anna Dziewiątkowska – starszy inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym – zastępca przewodniczącego Komisji,
3)      Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji – członek Komisji,
4)      Małgorzata Bazyluk – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji – członek Komisji,
5)      Małgorzata Borkowska – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji – członek Komisji,
6)      Anna Gałażyn – inspektor w Delegaturze w Suwałkach – członek Komisji,
7)      Emilia Łazarczyk – inspektor w Delegaturze w Łomży – członek Komisji,
–        zwaną dalej „Komisją”.”

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.