4 października 2017

Zarządzenie Nr 77/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 października 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do realizacji projektów w ramach  Programu Wieloletniego „Niepodległa”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 oraz §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z przygotowaniami do obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę powołuję Wojewódzki Zespół do realizacji projektów w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2021, które zostały powierzone Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty przez Wojewodę Podlaskiego w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Konkursy dla dzieci i uczniów „Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?”:
  1. Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym „Za co kocham Polskę?”
  2. Konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”
  3. Konkurs teatralny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych „Patriotyzm dawniej i dziś”
 2. Regionalne warsztaty dla nauczycieli „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

 1. Jadwiga Mariola Szczypiń – Podlaski Kurator Oświaty – przewodniczący Zespołu
 2. Dorota Zimnoch – członek Zespołu – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
 3. Marek Krzysztof Brzozowski – członek Zespołu – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
 4. Halina Popławska – członek Zespołu – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
 5. Konrad Szczebiot – członek Zespołu – przedstawiciel Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
 6. Marek Charuba – członek Zespołu – przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku
 7. Beata Borys – członek Zespołu – przedstawiciel Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 8. Jarosław Schabieński – członek Zespołu – przedstawiciel Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
 9. Małgorzata Borkowska – członek Zespołu – sekretarz – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

 1. realizacja zadań wymienionych w § 1, w tym opracowanie i przekazanie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty harmonogramu w zakresie powierzonych zadań ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za realizację kolejnych etapów;
 2. współpraca z Podlaskim Kuratorem Oświaty w zakresie realizacji poszczególnych zadań;
 3. informowanie Podlaskiego Kuratora Oświaty na bieżąco o realizacji kolejnych etapów powierzonego zadania;
 4. po zakończeniu zadania, złożenie do Podlaskiego Kuratora Oświaty pisemnego sprawozdania merytorycznego z jego realizacji w terminie 30 dni od zakończenia, według wzoru określonego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.