25 października 2022

Zarządzenie nr 77/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 października 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną pt.: „Podlaskie drogi do Niepodległości”

ZARZĄDZENIE NR 77/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 24 października 2022 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną pt.: „Podlaskie drogi do Niepodległości” oraz określenia miejsca i terminu prac komisji

 

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] oraz § 7 ust. 1 pkt 1-2 regulaminu konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną pt.: „Podlaskie drogi do Niepodległości”, zwanego w dalszej części zarządzenia regulaminem konkursu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:

1)      dr Tadeusz Andrzej Mosiek, przewodniczący komisji,
2)      Renata Kaczyńska-Łuba, wiceprzewodniczący komisji,
3)      Małgorzata Lipińska, sekretarz komisji,
4)      Barbara Usarz – członek komisji,
5)      Aleksandra Maciejewska – członek komisji
– do oceny prac w ramach konkursu plastycznego
oraz w składzie

1)      dr Tadeusz Andrzej Mosiek, przewodniczący komisji,
2)      Katarzyna Gagan, wiceprzewodniczący komisji,
3)      Barbara Usarz, sekretarz komisji,
4)      Małgorzata Lipińska – członek komisji,
– do oceny prac w ramach konkursu na prezentację multimedialną.

§ 2. Komisja konkursowa w swych pracach kieruje się regulaminem konkursu, w szczególności:

1)      zapoznaje się z pracami konkursowymi po ostatecznym terminie składania prac konkursowych,
2)      wybiera w drodze głosowania 3 najlepsze prace konkursowe w każdej kategorii wiekowej i typuje prace konkursowe podlegające wyróżnieniu, na podstawie kryteriów określonych w § 8 ust. 1 regulaminu konkursu,
3)      zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu, które jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie,
4)      sporządza protokół przebiegu prac komisji konkursowej,
5)      przekazuje podpisany protokół przebiegu prac komisji konkursowej oraz listę nagrodzonych uczestników konkursu Organizatorowi  konkursu.

§ 3. Komisja pracuje w Kuratorium Oświaty w Białymstoku; rozpoczyna pracę z dniem 24 października 2022 r., kończy nie później niż 31 października 2022 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[1] Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.
i nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r.