21 października 2020

Zarządzenie Nr 76/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

Na podstawie art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 1 i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 1 pkt 1 i 2 Porozumienia z dnia 7 czerwca 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty Jadwigą Mariolą Szczypiń w sprawie powierzenia zadań związanych  z działalnością Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 19/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców wprowadza się następujące zmiany:

1) odwołuje się Pana Andrzeja Raczyło z funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego;

2) powołuje się Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego:

a) Ciruk Marzenę – wizytatora w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

b) Ozorowską Barbarę – wizytatora w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

c) Szutko Barbarę – wizytatora w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

d) Polkowską Martynę – starszego wizytatora w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

e) Zalewskiego Bogdana – wizytatora w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

f) Możejewską-Warejko Barbarę – wizytatora w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

g) Urynowicz-Piskorz Jadwigę Bogusławę – wizytatora w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

3)  załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2020 r
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2020 r
Data: 2020-10-21, rozmiar: 261 KB