3 października 2022

ZARZĄDZENIE NR 75/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 września 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR 75/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 30 września 2022 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy
w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

 

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty
w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu nr 10/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego
2022 roku w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku załącznik nr 1 i nr 2 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.
i nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r.