28 września 2022

Zarządzenie Nr 74/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach

ZARZĄDZENIE NR 74/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko
wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura
w Suwałkach w następującym składzie:
1) Bożena Obuchowska – dyrektor Delegatury w Suwałkach, przewodniczący Komisji,
2) Barbara Możejewska-Warejko – zastępca dyrektora Delegatury w Suwałkach, członek Komisji,
3) Grażyna Juchniewicz – starszy wizytator w Delegaturze w Suwałkach, członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie w dniu 28 września 2022 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, podczas której zostaną zweryfikowane wszystkie niezbędne wymagania.

§ 3. Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydata do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.