10 listopada 2021

Zarządzenie NR 74/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie Procedury przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych pracownikom Kuratorium Oświaty w Białymstoku przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku1  zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Procedurę przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych

pracownikom Kuratorium Oświaty w Białymstoku przez Podlaskiego Kuratora Oświaty” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka

 

1 zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r. i nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r.