27 września 2017

Zarządzenie Nr 73/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2017 r

w sprawie powołania Ponadwojewódzkiej Komisji Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Ponadwojewódzką Komisję Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej (przeprowadzanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej) w składzie:

1.        Rafał Belka (przewodniczący)
2. Kamil Grabowski (wiceprzewodniczący)
3. Urszula Małek
4. Alicja Pacewicz
5. Sylwia Żmijewska-Kwiręg

 

§ 2.

Zadania Komisji zostaną określone w regulaminie Konkursu.

§ 3.

Skład Wojewódzkiej Komisji Konkursu zostanie uzupełniony odrębnym zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty po zakończeniu stopnia rejonowego.

§ 4.

Zadania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych zostaną określone w regulaminach poszczególnych konkursów.

§ 5.

Składy wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych zostaną uzupełnione odrębnym zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty po zakończeniu stopnia rejonowego, o liczbę członków komisji odpowiednią do liczby uczestników stopnia wojewódzkiego.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.