22 października 2021

Zarządzenie nr 73/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE NR 73 /2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 21 października 2021 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy
w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 44/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z 8 czerwca 2021 roku
w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku załącznik nr 1 i nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.,  nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r. i nr
62 /2021 z 22 września 2021 r.