27 września 2017

Zarządzenie Nr 72/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmiany organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr 65/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1. po p. 13 dodaje się 14 w brzmieniu:
    „14) Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.”
  2. W § 2. po p. 3 dodaje się 4 w brzmieniu:
    „4) § 1 pkt 14 – Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.