23 lutego 2017

Zarządzenie Nr 7/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r, poz. 289 z późn. zm.)  zarządza  się, co następuje:

§1.

W zarządzeniu Nr 121/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zmienionego zarządzeniem Nr 74/2016 z dnia 17 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załączniku 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.