14 września 2020

Zarządzenie Nr 72/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2020 w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się zespół ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwany dalej „zespołem”, w składzie:

  1. Zbigniew Szpakowicz, starszy specjalista – przewodniczący zespołu,
  2. Wioletta Kowieska, dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji – członek zespołu,
  3. Małgorzata Borkowska, starszy inspektor – członek zespołu.

§ 2.

W pracach zespołu, w toku dokonywanej oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, mogą uczestniczyć ponadto osoby wyznaczone przez przełożonych poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 3.

Do zadań zespołu należy sporządzenie karty oceny ryzyka zawodowego  dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-CoV-2 bez względu na miejsce ich lokalizacji w Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz wskazanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zarażenia się wirusem.

§ 4.

Oświadczenie o zapoznaniu się przez pracownika z ryzykiem zawodowym przechowuje się w aktach osobowych.

§ 5.

Zespół przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego okresowo, a w szczególności  wówczas, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje utraciły swą aktualność oraz wykonuje ją dla nowo utworzonego stanowiska pracy.

§ 6.

Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów, głównego księgowego oraz dyrektorów delegatur do współdziałania z zespołem przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.

§ 7.

Traci moc zarządzenie nr 90/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.