19 października 2021

Zarządzenie NR 71/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”

ZARZĄDZENIE NR 71/2021

PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 19 października 2021 r.

 

w sprawie powołania Zespołu oceniającego, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”

 

 

Na podstawie § 4 ust. 12 Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (M. P. z 2021 r. poz. 939) w związku z § 1 ust. 2 Porozumienia z dnia
19 października 2021 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Bohdanem Józefem Paszkowskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty Panią Beatą Pietruszką w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół oceniający do dokonania oceny wniosków jednostek samorządu terytorialnego, będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, o udzielenie wsparcia finansowego przeznaczonego na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

1)        Pan Marcin Orzechowski – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, przewodniczący Zespołu;
2)        Pan Marek Krzysztof Brzozowski – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, wojewódzki koordynator do spraw innowacji w edukacji, członek Zespołu;
3)        Pani Martyna Polkowska – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, członek Zespołu;
4)        Pani Natalia Topczewska – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, członek Zespołu;
5)        Katarzyna Olchanowska-Boruc – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, członek Zespołu.

§ 2. Podlaski Kurator Oświaty zapewnia warunki pracy Zespołu, w szczególności umożliwia organizowanie spotkań z użyciem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających  porozumiewanie się na odległość.

§ 3. Do zadań Zespołu należy:

1)        dokonywanie bieżącej oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, o których mowa w § 1, w miarę ich wpływu;
2)        przekazywanie na bieżąco Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o ocenionych wnioskach;
3)        sporządzenie protokołu z przeprowadzonej oceny wniosków oraz przedłożenie
go Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

 

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

 

 

z up. Wojewody Podlaskiego
Podlaski Kurator Oświaty
mgr Beata Pietruszka