5 września 2019

Zarządzenie nr 70/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1559 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

  1. Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
  2. Krzysztof Sochoń – dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, członek Komisji,
  3. Jolanta Jurgiel – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  4. Monika Rękawek – radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,
  5. Bożena Biełous – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

  1. dokonanie wstępnej selekcji złożonej oferty polegającej na analizie, czy kandydatka złożyła wymagane dokumenty i czy spełnia wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
  2. przeprowadzenie w dniu 9 września 2019 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydaturę do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.