16 lutego 2022

Zarządzenie nr 7/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2022 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na latach 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE NR 7/2022
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 16 lutego 2022 roku

w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2022 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na latach 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

 

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. poz. 1675), w związku z § 1 ust. 2 pkt 3 Porozumienia z dnia 15 września 2021 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty, w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do spraw oceny wniosków organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w następującym składzie:

1)   Ewa Piotrowska-Lipska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu;
2)   Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu;
3)   Natalia Topczewska, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego – członek Zespołu;
4)   Katarzyna Olchanowska-Boruc, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego – członek Zespołu.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1)   ocena wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w 2022 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
2)   sporządzenie protokołu z przeprowadzonej oceny wniosków oraz przedłożenie go Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 3. Zespół pracuje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. poz. 1675).
§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.