17 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 7/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty

Zarządzenie Nr 7/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r.[1] w związku z art. 51 ust. 1 pkt 15a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty, zwany dalej Zespołem.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

  1. Przewodniczący Zespołu – Eugeniusz Mróczyński – wojewódzki koordynator ds. koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Wojciech Roman Kowalik – starszy wizytator Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  3. Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Irena Bożena Schabieńska – zastępca dyrektora Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  4. Członkowie Zespołu:

1) Wacław Dariusz Grzelak – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży;

2) Anna Musiałowicz – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach;

3) Iwona Grabowa – koordynator Centrum Kształcenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie;

4) Andrzej Kopka – dyrektor Zespołu Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy im. Stanisława Staszica w Łomży;

5) Ewa Mikulak– wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku;

6) Katarzyna Parczewska – dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku;

7) Romuald Margański – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim;

8) Eugeniusz Gromadzki – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie;

9) Józef Sokolik – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem;

10) Iwona Sarosiek – sekretarz Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce;

11) Katarzyna Rożko – kierownik kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

§ 3

 

Przewodniczący może zapraszać, po uzgodnieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty, do udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym osoby niebędące jej członkami.

§ 4

  1. W wykonywaniu zadań i czynności z zakresu koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami, Zespół współdziała
    z centrami kształcenia zawodowego i branżowymi szkołami I stopnia mającymi swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego, a w miarę potrzeb z placówkami w całym kraju.
  2. Do zadań Zespołu należy:

1) utrzymywanie kontaktów z dyrektorami branżowych szkół I stopnia i centrów kształcenia zawodowego w zakresie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na terenie województwa podlaskiego;

2) organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych z dyrektorami branżowych szkół I stopnia i centrów kształcenia zawodowego;

3) obejmowanie koordynacją kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników – uczniów będących młodocianymi pracownikami z branżowych szkół I stopnia, kształconych na turnusach dokształcania teoretycznego w publicznych i niepublicznych centrach kształcenia zawodowego oraz publicznych i niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (w zakresie zawodów, w których kształcą oraz w zakresie zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła);

4) analizowanie przepisów prawa w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników oraz wspomaganie merytoryczne dyrektorów branżowych szkół I stopnia
i centrów kształcenia zawodowego objętych koordynacją;

5) współdziałanie z organami prowadzącymi szkoły branżowe kształcące młodocianych pracowników;

6) współdziałanie z koordynatorami na terenie całego kraju w zakresie dokształcania teoretycznego zawodowego młodocianych pracowników według potrzeb;

7) sporządzanie analiz, zestawień statystycznych dotyczących młodocianych pracowników odbywających szkolenia na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników według potrzeb;

8) przygotowywanie uwag i wniosków wynikających z procesu kształcenia młodocianych pracowników;

9) rozwiązywanie problemów we współpracy z Wydziałem Szkół Ponadpodstawowych
i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegaturą w Łomży, Delegaturą w Suwałkach oraz dyrektorami branżowych szkół I stopnia i centrów kształcenia zawodowego województwa podlaskiego objętych koordynacją.

 

§ 5

  1. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu w głosowaniu jawnym.
  2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podlaski Kurator Oświaty

mgr Beata Pietruszka

 

 

[1]Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku, nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. i nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.