4 lutego 2019

Zarządzenie Nr 7/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1559 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na stanowisko referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

1) Jolanta Jurgiel

dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodnicząca Komisji,

2) Anna Sidorowicz

zastępca dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,

3) Bożena Biełous

specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,

4) Grzegorz Jaworowski

główny specjalista do spraw informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji, w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

  • dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki i kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
  • przeprowadzenie w dniu 11 lutego 2019 r. testu wiedzy ze znajomości ustawy o służbie cywilnej, przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego i dokonanie jego sprawdzenia,
  • przeprowadzenie w dniu 12 lutego 2019 rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami i kandydatami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydatkę lub kandydata  do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.