12 października 2021

Zarządzenie nr 69/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do likwidacji zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego należącego do Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR 69/2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY 

z dnia 8 października 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do likwidacji zbędnych lub zużytych  składników majątku ruchomego należącego do Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1233) w związku z  § 42 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 16/2021Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 marca 2021 r.w sprawie powołania Komisji do likwidacji zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego należącego do Kuratorium Oświaty w Białymstoku § 1. ust. 3. otrzymuje brzmienie:
,,3. Dawid Radziejewski – informatyk w Wydziale Kadr i Organizacji – członek Komisji,’’.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Podlaski Kurator Oświaty

/-/

mgr Beata Pietruszka