28 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 68/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 r. poz. 1611 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 68/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020.

Załączniki

Plan nadzoru pedagogicznego na lata 2020-2021
Data: 2020-08-28, rozmiar: 754 KB