30 sierpnia 2019

Zarządzenie nr 68/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty
na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 r. poz. 1611 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 76/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019.

Załączniki