5 lipca 2018

Zarządzenie Nr 68/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lipca 2018 roku

w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących, dotyczących wsparcia przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”

Na podstawie § 2 pkt 2 porozumienia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania dotyczącego wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” zarządza się co następuje:

§1.

Powołuję zespół do oceny wniosków organów prowadzących, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. poz. 910), zwany dalej „zespołem”.

§2.

W skład zespołu wchodzą:

  1. Przewodniczący – Romuald Mazur – zastępca dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  2. Członkowie:
    1. Elżbieta Kawałko – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
    2. Bernadeta Tomczuk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
    3. Małgorzata Lipińska – wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
    4. dr Tadeusz Andrzej Mosiek – wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.