20 września 2017

Zarządzenie Nr 68/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 września 2017 roku

w sprawie powołania komisji ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

 1. Elżbieta Kamińska – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 2. Franciszek Górski – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 3. Anna Topór – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 4. Anna Urban – członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 5. Witold Gronostajski – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 6. Dorota Zimnoch – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 7. Dorota Kondratiuk – członek, przedstawiciel nauczycieli,
 8. Dorota Durzyńska – członek, przedstawiciel nauczycieli,
 9. Mieczysław Rutkowski – członek przedstawiciel ZNP,
 10. Agnieszka Małgorzata Rzeszewska – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 11. Katarzyna Zajkowska –  członek, przedstawiciel KNSZZ „Solidarność 80”,
 12. Anna Karpiuk – członek, przedstawiciel Obywatelskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty.

§ 2

Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej, sporządzonych prawidłowo pod względem formalnym.

 § 3

 1. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący. Komisja przystępuje do opiniowania wniosków, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej członków.
 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mają dostęp
  w związku z pracą Komisji.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.