20 września 2017

Zarządzenie nr 67/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 września 2017 roku

w sprawie opiniowania przez komisję do spraw nagród wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Minister Edukacji Narodowej ustala corocznie wysokość nagrody Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Podlaski Kurator Oświaty ustala corocznie wysokość nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.
 3. Nagrody przyznawane są w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 4. Do nagród Ministra Edukacji Narodowej i Podlaskiego Kuratora Oświaty może być zgłoszony nauczyciel, który:
  1. przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
  2. posiada wyróżniającą ocenę pracy,
  3. spełnia kryteria określone w § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078).

§ 2

 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej występuje, za pośrednictwem Podlaskiego Kuratora Oświaty:
  1. dyrektor szkoły — dla nauczyciela zatrudnionego w szkole,
  2. organ prowadzący szkołę — dla dyrektora szkoły.
 2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty występuje bezpośrednio do Podlaskiego Kuratora Oświaty:
  1. dyrektor szkoły — dla nauczyciela zatrudnionego w szkole,
  2. organ prowadzący szkołę — dla dyrektora szkoły
 3. Do wniosku dyrektora szkoły o przyznanie nagród ministra lub kuratora dla nauczyciela zatrudnionego w tej szkole, dołącza się opinię rady pedagogicznej szkoły.
 4. Rada pedagogiczna opiniuje wnioski, o których mowa w ust 3, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej danej szkoły.

§ 3

 1. Wnioski o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej należy składać w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie do dnia 31 maja każdego roku.
 2. Wnioski o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty należy składać w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
 3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 5. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
 6. Upoważniony pracownik Wydziału Kadr i Organizacji sprawdza każdy wniosek pod względem formalnym.
 7. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, zostaje zwrócony organowi przedkładającemu wniosek ze wskazaniem braków formalnych oraz z podaniem terminu ich uzupełnienia.
 8. Wnioski należy sporządzić ściśle według załączonego wzoru, na jednej kartce dwustronnie (wielkość czcionki minimum 10).

§ 4

 1. Komisję do spraw nagród, zwaną dalej „komisją” powołuje Podlaski Kurator Oświaty
  w drodze odrębnego zarządzenia.
 2. Komisja opiniuje wnioski sporządzone prawidłowo pod względem formalnym.
 3. W skład komisji wchodzą:
  1. wicekurator oświaty jako przewodniczący lub dyrektor wydziału Kuratorium Oświaty,
  2. pięciu przedstawicieli Podlaskiego Kuratora Oświaty, w tym po jednym
   z Delegatury w Łomży i Suwałkach,
  3. po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w województwie podlaskim,
  4. dwóch przedstawicieli nauczycieli każdorazowo wskazanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.
 4. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący. Komisja przystępuje do opiniowania wniosków, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej członków.
 5. Członkowie komisji są powiadamiani o terminie posiedzenia na co najmniej 7 dni przed datą opiniowania wniosków.

§ 5

 1. Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej osiągnięć nauczyciela poprzez przyznanie liczby punktów od 0 do 3, która jest adekwatna do uzasadnienia wniosku i jego zgodności z wymaganiami do danej nagrody.
 2. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Protokół wraz z zaopiniowanymi wnioskami uszeregowanymi malejąco począwszy od wniosków, które uzyskały najwyższą liczbę punktów przewodniczący komisji przedkłada Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.
 3. W przypadku wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Podlaski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opinią komisji wyraża opinię o wniosku. Wnioski o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej, które uzyskały pozytywną opinię Podlaskiego Kuratora Oświaty przekazuje się Ministrowi Edukacji Narodowej w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
 4. W przypadku wniosku o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty po zapoznaniu się z opinią komisji, Podlaski Kurator Oświaty podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody.

§ 6

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w teczce akt osobowych.

§ 7

Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mają dostęp
w związku z pracą komisji.

§ 8

Podlaski Kurator Oświaty pisemnie zaprasza osoby nagrodzone na uroczystość wręczenia nagrody.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.