20 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 67/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej prowadzonego na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 118 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910) i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół akredytacyjny w składzie:

  1. Ewa Piotrowska-Lipska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu;
  2. Krzysztof Domas, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu;
  3. Ewelina Trzcinka, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – członek Zespołu;
  4. Leszek Jan Kruszyniewicz, przedstawiciel organizacji pracodawców – członek Zespołu.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny spełniania przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Bocian” Agnieszka Bohdan z siedzibą w Łomży warunków wymaganych do przyznania akredytacji kształceniu ustawicznemu prowadzonemu w formie kursu w zakresie prawa jazdy kategoria B.

§ 3. Zespół akredytacyjny pracuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka