4 lipca 2018

ZARZĄDZENIE NR 67 /2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ((t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

1)Beata Pietruszka                – Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,

2)Jolanta Jurgiel                    – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,

3)Bożena Obuchowska         – wizytator w Delegaturze w Suwałkach, członek Komisji,

4)Monika Rękawek                – główny specjalista w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,

5)Bożena Biełous                   – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,

6)Grzegorz Jaworowski        – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr  i Organizacji, członek Komisji w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§2

Do zadań Komisji należy:

  • dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki i kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
  • przeprowadzenie w dniu 12 lipca 2018 r. testu wiedzy ze znajomości przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej i dokonanie jego sprawdzenia,
  • przeprowadzenie w dniu 12 lipca 2018 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami
    i kandydatami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydaturę do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.