4 lipca 2018

Zarządzenie Nr 66/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania Pani Anny Skibickiej-Bezrudczyk od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie.

Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 967) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2035 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuje się zespół oceniający do rozpatrzenia odwołania Pani Anny Skibickiej-Bezrudczyk od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie, w następującym składzie:

  1. Ewa Markowska – przewodniczący zespołu – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,
  2. Janina Zawacka – członek zespołu – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie,
  3. Jolanta Mioduszewska – członek zespołu – przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie,
  4. Elżbieta Maciorowska-Matusik – członek zespołu – doradca metodyczny matematyki,
  5. Jan Dziądziak – członek zespołu – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego (prezes oddziału Augustów), jako zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.

§2.

Zadaniem zespołu oceniającego jest rozpatrzenie odwołania Pani Anny Skibickiej-Bezrudczyk od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie oraz rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z zapisem § 7 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2035 z późn. zm.).

§3.

Posiedzenie zespołu oceniającego odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 roku w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15 – 950 Białystok.

§4.

Osoby powołane do zespołu oceniającego, winny legitymować się stosownym upoważnieniem, które przedkładają najpóźniej w dniu posiedzenia przewodniczącemu zespołu.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.