19 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 65/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora do spraw obsługi sekretariatu Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia obsługi sekretariatu Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

 1. Wioletta Kowieska
  • dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodnicząca Komisji,
 2. Bożena Obuchowska
  • dyrektor Delegatury w Suwałkach, członek Komisji,
 3. Monika Rękawek
  • radca prawny w Kuratorium Oświaty, członek Komisji,
 4. Bożena Biełous
  • specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 5. Grzegorz Jaworowski
  • główny specjalista do spraw informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji, w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

 1. dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki złożyły wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
 2. przeprowadzenie w dniu 21 sierpnia 2020 r. testu wiedzy ze znajomości ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa oświatowego, stosowania instrukcji kancelaryjnej i prowadzenia archiwum i dokonanie jego sprawdzenia,
 3. przeprowadzenie w dniu 21 sierpnia 2020 rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty propozycję zatrudnienia kandydatki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.