5 sierpnia 2019

Zarządzenie nr 65/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko starszego informatyka w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko starszego informatyka w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

  1. Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
  2. Jolanta Jurgiel – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  3. Monika Rękawek –  radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,
  4. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

  1. dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
  2. przeprowadzenie w dniu 9 sierpnia 2019 r. testu wiedzy ze znajomości programów komputerowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego i dokonanie jego sprawdzenia,
  3. przeprowadzenie w dniu 9 sierpnia 2019 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydaturę do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.