14 września 2017

Zarządzenie NR 64/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim organizuje się w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Wojewódzki Konkurs Historyczny
  2. Wojewódzki Konkurs Informatyczny
  3. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
  4. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
  5. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
  6. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
  7. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
  8. Wojewódzki Konkurs Matematyczny.

§ 2. Podlaski Kurator Oświaty zleci przeprowadzenie konkursu wymienionego w:

§1 pkt 2 – Politechnice Białostockiej oraz III Liceum Ogólnokształcącemu im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku

§1 pkt 4 – II Liceum Ogólnokształcącemu z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

§ 3. Zgłoszenia do konkursów przedmiotowych są przyjmowane przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku drogą elektroniczną na stronie internetowej www.konkursy.kuratorium.bialystok.pl w terminach:

do 29.09.2017 r. rejestracja szkoły

do 20.10.2017 r. zgłoszenie nauczycieli do prac w komisjach konkursowych oraz uczniów do udziału w konkursach.

§ 4. Szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku do dnia 30 września 2017 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.