23 lipca 2019

Zarządzenie nr 64/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lipca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania Pani Doroty Ksok-Borowskiej od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w  karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję zespół oceniający do rozpatrzenia odwołania Pani Doroty Ksok-Borowskiej od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w następującym składzie:

  1. Tadeusz Mosiek – przewodniczący zespołu – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
  2. Ewa Piotrowska-Lipska – członek zespołu – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
  3. Elżbieta Chrabołowska – członek zespołu – przedstawiciel Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
  4. Andrzej Uścinowicz – członek zespołu – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Białymstoku.

§ 2.

Zadaniem zespołu oceniającego jest rozpatrzenie odwołania Pani Doroty Julii Ksok-Borowskiej od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z zapisem § 10 ust. 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w  karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133 i z 2019 r. poz. 5).

§ 3.

Posiedzenie zespołu oceniającego odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 roku w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 4.

Osoby powołane do zespołu oceniającego, winny legitymować się stosownym upoważnieniem, które przedkładają najpóźniej w dniu posiedzenia przewodniczącemu zespołu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podlaski Kurator Oświaty

Załączniki

Zarządzenie nr 64 z dnia 18-07-2019
Data: 2019-07-23, rozmiar: 33 KB