21 maja 2018

Zarządzenie nr 64/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 maja 2018 roku

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania Pani Iwony Gaweł od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku
im. Bł. Edmunda Bojanowskiego.

 Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r.  w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2035 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół oceniający do rozpatrzenia odwołania Pani Iwony Gaweł od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. Bł. Edmunda Bojanowskiego, w następującym składzie:

  1. Monika Mariola Kondracka – przewodniczący zespołu – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,
  2. Beata Ewa Wielgat – członek zespołu – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. Bł. Edmunda Bojanowskiego,
  3. Barbara Żakowicz – członek zespołu – przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. Bł. Edmunda Bojanowskiego,
  4. Maria Bartnicka – członek zespołu – doradca metodyczny języka polskiego Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,
  5. Robert Szawiel – członek zespołu – przedstawiciel Komisji Oświaty KNSZZ Solidarność’80, jako zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.

§ 2. Zadaniem zespołu oceniającego jest rozpatrzenie odwołania Pani Iwony Gaweł od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. Bł. Edmunda Bojanowskiego oraz rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z zapisem § 7 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r.  w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2035 z późn. zm.).

§ 3. Posiedzenie zespołu oceniającego odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 4. Osoby powołane do zespołu oceniającego, winny legitymować się stosownym upoważnieniem, które przedkładają najpóźniej w dniu posiedzenia przewodniczącemu zespołu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.