19 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 64/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na wolne stanowisko pracy  wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz.265 i 285) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w następującym składzie:

 1. Beata Pietruszka
  • Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
 2. Wioletta Kowieska
  • dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 3. Bożena Obuchowska
  • dyrektor Delegatury w Suwałkach, członek Komisji,
 4. Monika Rękawek
  • radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,
 5. Bożena Biełous
  • specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,

§ 2

Do zadań Komisji należy:

 1. dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatka
  i  kandydat złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
 2. przeprowadzenie w dniu 21 sierpnia 2020 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką/ kandydatem.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydatury do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.