19 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 63/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na pięć stanowisk wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na pięć stanowisk wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w następującym składzie:

 1. Beata Pietruszka
  • Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
 2. Krzysztof Sochoń
  •  dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, członek Komisji,
 3. Wioletta Kowieska
  •  dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 4. Monika Rękawek
  •  radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,
 5. Bożena Biełous
  •  specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,

§ 2

Do zadań Komisji należy:

 • dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki złożyły wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
 • przeprowadzenie w dniu 21  sierpnia 2020 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydatki do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.