22 maja 2018

Zarządzenie Nr 61/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 maja 2018 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. z 2014 r. poz. 973 oraz z 2017 r. poz. 473) zarządza się, co następuje:

§ 1. W regulaminie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Dyrektorzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 i 4-5 kierują pracą komórek organizacyjnych przy pomocy zastępcy dyrektora.”;
  2. załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Wojewodę Podlaskiego.

Załączniki

zarzadzenie-pko-zmiana-regulaminu
Data: 2021-07-21, rozmiar: 29 KB
zalacznik-1
Data: 2021-07-21, rozmiar: 41 KB
pismo-zatwierdzajace-zmiany-regulaminu
Data: 2021-07-21, rozmiar: 97 KB