22 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 55/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Ministra Edukacji Narodowej

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję ds. nagród Ministra Edukacji Narodowej, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

 1. Elżbieta Kamińska – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 2. Wioletta Kowieska – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 3. Franciszek Górski – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 4. Krzysztof Sochoń – członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 5. Dorota Zimnoch – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 6. Agnieszka Zielenkiewicz – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 7. Jarosław Kałmucki – członek, przedstawiciel ZNP,
 8. Dorota Dąbrowska – członek, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych.

§ 2

Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej, sporządzonych prawidłowo pod względem formalnym.

§ 3

 1. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący. Komisja przystępuje do opiniowania wniosków, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej członków.
 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mają dostęp
  w związku z pracą Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.