19 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 53/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw oceny działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018  r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw oceny działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży w składzie:

  1. Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu,
  2. Ewa Piotrowska-Lipska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu,
  3. Maria Jolanta Ambrożej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego – członek Zespołu,
  4. Hanna Zienkiewicz, nauczyciel dyplomowany posiadający udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie doskonalenia nauczycieli – członek Zespołu.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny spełniania przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży warunków wymaganych do przyznania akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli.

§ 3. Zespół akredytacyjny pracuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.