22 maja 2019

Zarządzenie nr 53/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 maja 2019 roku

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół  Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1559 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 51/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 maja 2019 r.w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół  Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Elżbieta Kamińska – Wicekurator Oświaty, przewodnicząca Komisji”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.