26 stycznia 2017

Zarządzenie nr 5/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/2017
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 23 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania zespołu, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2017 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

 

Działając na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. poz. 1667) oraz §1 ust. 2 pkt. 3 Porozumienia z dnia 10 listopada 2015 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty, w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję zespół do dokonania oceny wniosków organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zwany dalej ,,zespołem’’ w następującym składzie:

  1. Ewa Piotrowska-Lipska – wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku – przewodniczący zespołu
  2. Anna Sidorowicz – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku – członek zespołu;
  3. Elżbieta Ufnal – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – członek zespołu;
  4. Emilia Jachimska – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – członek zespołu.

§2.

Warunki pracy Zespołu zapewnia Podlaski Kurator Oświaty.

§3

Do zadań Zespołu należy:

  1. Ocena wniosków organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne według kryteriów określonych w § 9 ww. rozporządzenia;
  2. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej oceny wniosków oraz przedłożenie go Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.