5 lipca 2022

Zarządzenie Nr 52/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach

ZARZĄDZENIE NR 52/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko
wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1233 z późn. zm.) zarządza się, co następu

§ 1

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach w następującym składzie:

1)      Wioletta Kowieska – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodniczący Komisji,
2)      Bożena Obuchowska – dyrektor Delegatury w Suwałkach, członek Komisji,
3)      Monika Rękawek – radca prawny, członek Komisji,
4)      Małgorzata Bazyluk – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji.

§ 2

Do zadań Komisji należy przeprowadzenie w dniu 6 lipca 2022 r. rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatem, podczas której zostaną zweryfikowane wszystkie niezbędne wymagania.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydata do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.