20 maja 2019

Zarządzenie nr 52/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247, z późn. zm.), w związku z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Akredytacyjny w składzie:

  1. Pani Ewa Piotrowska-Lipska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu;
  2. Pan Krzysztof Domas, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu;
  3. Pani Elżbieta Dudkiewicz, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku – członek Zespołu;
  4. Pan Leszek Jan Kruszyniewicz, przedstawiciel organizacji pracodawców – członek Zespołu.

§ 2

Zadaniem powołanego Zespołu Akredytacyjnego jest dokonanie oceny spełniania przez SZAŁ Szczepan Adam Łagoda z siedzibą w Białymstoku warunków wymaganych do przyznania akredytacji.

§ 3

Zespół Akredytacyjny pracuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227 poz. 2247, z późn. zm.).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.