16 maja 2019

Zarządzenie NR 51/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół  Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświatyw Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1559 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w następującym składzie:

 1. Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
 2. Krzysztof Sochoń  – dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, członek Komisji,
 3. Jolanta Jurgiel  – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 4. Monika Rękawek  –  radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,
 5. Bożena Biełous  – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 6. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr
  i Organizacji, członek Komisji w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

 • dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki i kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
 • przeprowadzenie w dniu 28 maja 2019 r. testu wiedzy ze znajomości przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej i dokonanie jego sprawdzenia,
 • przeprowadzenie w dniu 28 maja 2019 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami i kandydatami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydaturę do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.